ДИСКУРСИВНО-НАРАТИВНА ПОЛІФОНІЯ ПОВСЯКДЕННОГО ТА СУСПІЛЬНОГО У РОМАНІ ІЕНА МАК’ЮЕНА «SATURDAY» (2005)

Автор(и)

  • Сергій Сушко доцент кафедри іноземної філології, Донецький інститут ПрАТ ВНЗ «МАУП», м. Краматорськ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6954-0046

DOI:

https://doi.org/10.32589/2411-3883.18.2021.247017

Ключові слова:

повсякдення, дискурс, наратив, аспектний наратив, наративізація, психологічний, рефлексія, подієвий, лейтмотивний, вікторіанський / неовікторіанський

Анотація

Предметом наукового пошуку у статті є можливість поліфонічного поєднання дискурсивних та наративних ознак художнього твору у єдине оповідне ціле. У циркадному романі «Субота» І. Мак’юена професійний дискурс нейрохірургії та інші дискурси майстерно вплетено в оповідно-подієву площину твору, тобто в його наративну організацію. Проаналізовано полісемантичну структуру термінів «повсякдення», «дискурс», «наратив» і виокремлено аспектні наративи роману – повсякденності, медичний, психологічний, літературний, політичний, медійний, топографічний, музичний, спортивний. Окреслено ознаки сюжетоутворюючої функції Неовікторіанського коду роману та підкреслено лейтмотивну організацію окремих цитацій, алюзій та ремінісценцій. У статті обґрунтовується принцип наративізації дискурсу, згідно якому дискурсна інформація подається через подієвий наратив, у наративі. Цей принцип утворює поліфонічний перебіг дискурсів та наративів у творі.

Посилання

Cobley, P. (2005). Narratology. Second edition. http://davidlavery.net/Courses/Narratology/JHGTC/Narratology.pdf.

Discourse - examples and definition of discourse. Literary Devices. (2018, November 1). https://literarydevices. net/discourse/.

Johnson, M. (n.d.). Translation and conflict-a narrative account. Academia.edu.h t t p s : / / w w w. a c a d e m i a . e d u / 3 4 6 2 7 1 3 6 /

Translation_and_Conflict_A_Narrative_Account.

McEwan, I. (2005). Saturday. New York: Nan A.Talese/Doubleday. https://booksvooks.com/nonscrolablepdf/saturday-pdf-ian-cewan.html

Randall, B.(2016) A dayʺs time: the one-day novel and the temporality of the everyday. New Literary History, 47(4), pp. 591-610. http://dx.doi. org/10.1353/nlh.2016.0031

Z istoriyi povsyakdennoho zhyttya v Ukrayini. Tom / Vypusk: Kn. 1, ch. 1: Doba nepu (1921–1928 rr.). (2010). http://history.org.ua/JournALL/jittia/jittia_2010_1_1/3.pdf.

Matsevko-Bekersʹka, L. (2009). Naratolohichna proektsiya kontseptu «heroy». . http://dspace.nbuv. gov.ua/bitstream/handle/123456789/18496/32-Matsevsko-Bekerska.pdf?sequence=1

Frolova, I. YE. (2018). Spetsyfika khudozhnʹoho dyskursu ta yoho aspektiv. Www.irbis-Nbuv.gov.ua. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?1ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S 21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=

Chernyavskaya, V. E. (2014). Fantomy y syndromy dyskursyvnoy paradyhmy. Voprosy kohnytyvnoy lynhvystyky, 1, 54–61. https://cyberleninka.ru/article/n/fantomy-i-sindromy-diskursivnoy-paradigmy

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-13

Номер

Розділ

Статті