Вимоги до рукописів

До уваги майбутніх авторів збірника наукових праць
«Сучасні літературознавчі студії»

 КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ АВТОРІВ

 1. Обов’язкова умова прийняття статті до друку – наявність принципово нових наукових результатів, неопублікованих раніше. Якщо матеріали статті вже були опубліковані, автор повинен надати редакції бібліографічну довідку про попередні публікації, обґрунтувати актуальність публікації нового варіанту та пояснити характер доповнень і змін, внесених до останнього варіанту статті.
 2. Відповідно до Постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1), наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку». Усі перелічені елементи повинні бути представлені в тексті, але графічно виділяти їх не потрібно.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. Редакція приймає до друку статті лише за умови їхньої відповідності вимогам ДСТУ 7152:2010 до структури наукової статті. Наукові статті повинні містити такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • мета, завдання, актуальність дослідження;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розпочато розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виокремлення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 • Статті, що приймаються до публікації у збірнику, мають охоплювати широке коло актуальних питань літературознавчого спрямування.

2. Рукописи (статті, рецензії тощо) подаються в електронному варіанті (Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, усі береги – 2 см) у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect. Без переносів у словахРекомендований обсяг статті – 8-10 сторінок.

3. Угорі першої сторінки (в правому кутку) проставляється УДК, через один рядок вказується назва статті, через один рядок – відомості про автора – (ПІБ (повністю), orcid; електронна адреса; науковий ступінь; вчене звання; місце праці). Через один рядок подаються Анотація (100–150 слів Times New Roman, курсив, розмір – 12, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1,25 см,) та Ключові слова українською мовою (до 8 слів, через крапку з комою). У ключових словах обов’язково наводити ім’я автора, тексти якого розглядаються. Через один рядок друкується текст статті. Без переносів у словах.

4. Суворо дотримуватися: правильного вживання літери «Ґ». Тире (–) та дефіс (-) відрізняються розміром і наявністю пробілів до і після тире. Ініціали при прізвищах (напр., Т. Н. Денисова), скорочення типу т. п., т. д., ХХ ст., назви населених пунктів (як-от м. Київ) друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Нарощення при порядкових числівниках (на зразок 80-ті, 2-го) друкуються через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс). Лапки зовнішні («…»), лапки внутрішні („ … ”).

5. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури, том i сторінку: [3, т. 1, с. 12–13]. Між скороченням «с.23» і номером сторінки ставиться нерозривний пробіл. Між номерами сторінок ставиться тире. Усі цитати і посилання мають бути ретельно вивірені за першоджерелами. Примітки внизу сторінки не припускаються.

6. CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, на які посилається автор, розміщуємо у кінці статті за абеткою розмір 12 (після кожного джерела вставляємо один інтервал) . Спочатку подається література кириличним алфавітом, далі – латинським (REFERENCES). Оформлення бібліографічного опису здійснюється за постановою ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3) згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

7. Після REFERENCES через один рядок вказується (все англійською) назва статті, через один рядок – відомості про автора – (ПІБ (повністю), orcid; електронна адреса; науковий ступінь; вчене звання; місце праці). Через один рядок подаються Abstract (500 слів Times New Roman, курсив, розмір – 12, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1,25 см,) та Key words (до 8 слів).

8. Рукописи, що не відповідають прийнятим вимогам, не розглядатимутися.

 

Анотація англійською мовою (Abstract)

Авторська анотація є коротким резюме, що публікується окремо від основного тексту. Вона повинна бути зрозумілою без посилання на саму публікацію. Тут мають бути висвітлені лише суттєві результати відповідної праці, не перевантажені ідеями, відсутніми в основному тексті публікації. Авторська анотація виконує функцію довідкового інструменту, що дозволяє читачеві зрозуміти, чи буде цікавий йому повний текст.Авторська анотація охоплює: мету роботи у стислій формі, методологію (основний метод (-и) дослідження), висновки та оригінальність (значення, результати і наслідки, наукова перспективність).

Рекомендації щодо написання анотацій. Необхідно дотримуватися логічної послідовності структури статті. Стиль письма повинен бути компактним (щільним): виключаються несуттєві деталі, зайві слова, які не додають сенсу. Анотація орієнтована на компетентну аудиторію, тому варто використовувати спеціальну термінологію. Потрібно також мати на увазі, що анотація пишеться для міжнародної аудиторії. Текст повинен бути зв’язним: з використанням слів «отже», «наприклад», «перевага цього дослідження», «в результаті» («consequently», «for example», «the benefits of this study», «as a result»), або ж окремо подані положення повинні логічно випливати одне з одного. Необхідно використовувати активний, а не пасивний стан дієслів.

Ключові слова (Key words)

Використання ключових слів важлива частина анотацію. Вони виступають критерієм пошуку. Використовуйте ключові слова, які відображають ваш науковий об’єкт і специфіку проведеного дослідження. У ключових словах обов’язково наводити ім’я автора, тексти якого розглядаються (до 8 слів).


Правила оформлення CПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ латиницею (References)

Список літератури латиницею (REFERENCES) наводиться повністю окремим блоком, повторюючи порядок оригінального списку літератури. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони дублюються (з відповідними бібліографічними правками) у спискові, який готується латиницею. Джерела кирилицею (українська, російська etc) описуються латиницею.

Слід дотримуватися принципу максимальної стислості, опускаючи подробиці (навч. посібник, імена редакторів, перекладачів, 2‑е вид., видавництво тощо).

Після транслітерованої назви статті (книги) у квадратних дужках подається англійський переклад. У кінці вказується мова оригіналу, наприклад: (in Ukrainian), (in Russian).

Алгоритм опису: Автор (транслітерація, вказуються всі співавтори; у випадку перекладного видання ім’я автора подається в оригінальному варіанті латиницею), назва статті (книги) в транслітерованому варіанті, переклад назви статті (книги) англійською мовою у квадратних дужках, назва джерела (транслітерація), вихідні дані (місце (місто) видання перекладається англійською), мова статті в дужках.

Назви журналів, збірників, книг, дисертацій, конференцій у латинізованій версії виділяються курсивом.

Для транслітерації кириличних джерел необхідно користуватися онлайн-конвертерами, обираючи стандарт транслітерації Бібліотеки Конгресу США (ALA-LC). Для транслітерації україномовних джерел слід перейти до: http://translit.kh.ua/#ala. Для транслітерації російськомовних джерел: http://translit.ru/?direction=ru&account=lcNB. В транслітерованому варіанті можуть з’являтися діакритичні знаки (поєднання двох символів), які слід прибрати: наприклад, замість «рytannia» – «рytannia». Для того, щоб прибрати діакритичний знак єднання двох символів, потрібно поставити курсор між двома поєднуваними символами й натиснути клавішу «Backspace». Замість «ĭ» ставимо «і».

У списку літератури латиницею не використовуються принципи українського стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Між блоками опису джерел латиницею знаки пунктуації проставляються в інший спосіб.


Оформлення CПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ латиницею здійснюється за наведеними зразками:

Книга:

Пелешенко Ю. В. Українська література пізнього Середньовіччя (друга половина XIII – XV ст.): Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції. Постаті [Текст] / Ю. В. Пелешенко. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К. : ВД «Стилос», 2012. – 608 с.

Peleshenko, Yu. Ukrainska literatura piznoho Serednovichchia (druha polovynaXIII – XV st.): Dzherela. Systema zhanriv. Dukhovni intentsii. Postati. [Ukrainian Literature of the Late Middle Ages (the Second Half of the XIII – XIV century): Sources. System of Genres. Spiritual Intentions. Personalities]. Kyiv, Stylos, 2012, 608 р. (in Ukrainian).

Книга (кілька авторів):

Першіна О. В. Культурологічні аспекти рецепції тексту : теоретико-методологічний погляд на детектив межі ХХ-ХХІ ст. / О. В. Першіна, І. М. Бойко, А. В. Фоміна. – Київ : Видавничий відділ КНЛУ, 2013. – 264 с.

Pershina O. V. Kulturolohichni aspekty retseptsiï tekstu : teoretyko-metodolohichnyi pohliad na detektyv mezhi ХХ-ХХІ st. [Cultural Aspects of the Text’s Reception: Theoretical and Methodological View on the Detective Fiction of the XX-XXI Centuries]. Kyïv, Vydavnychyi viddil KNLU, 2013, 264 р. (in Ukrainian).

Частина книги:

Шьонборн С. Між Львовом і Марселем. Культурна топографія Європи Йозефа Рота / Сибілле Шьонборн // Факт як експеримент. Механізми фікціоналізації дійсності у творах Йозефа Рота. Упор. Т. Гаврилів. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2007. – С. 9–22.

Shonborn S. Mizh Lvovom i Marselem. Kulturna topohrafiia Evropu Iosefa Rota, Fakt iak eksperyment. Mekhanizmy fiktsionalizatsii diisnosti u tvorakh Iozefa Rota [Between Lviv and Marcel. The Cultural Topography of Europe by Josef Roth]. In: Havryliv T. (Ed.), Fakt iak eksperyment. Mekhanizmy fiktsionalizatsiï diisnosti u tvorakh Iozefa Rota [Fact as Experiment. The Mechanisms of the Fictionalization of Reality in Works of Joseph Roth]. Lviv, VNTL-Klasyka, 2007, P. 9–22. (in Ukrainian).

Багатотомне видання:

Франко Іван. Ювілей Левицького (Нечуя) // Франко І. Зібр. тв.: у 50-и т. – К. : Наукова думка, 1982. – 370 с.

Franko Ivan. Iuvilei Levytskoho (Nechuia).[Anniversary of Levytskyi (Nechuiy)]. Franko I. Zibrannia prats′ [Collection of works]: Vols. 1–50. Kyiv Naukova Dumka, 1982, 370 p. (in Ukrainian).

Стаття в журналі, збірнику:

Бауман З. От паломника к туристу / З. Бауман // Социологический журнал. – 1995. – № 4. – С. 133–154.

Bauman Z. Ot palomnyka k turystu [From Pilgrim to Tourist]. Sotsyolohycheskyi zhurnal, 1995, no. 4, P. 133–154. (in Russian).

Дисертація:

Шульгун М. Е. Метажанр подорожі в контексті перехідного художнього мислення (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.) / М. Е. Шульгун : дис. … докт. філол. наук : 10.01.06 – теорія літератури; 10.01.05 – порівняльне літературознавство. – Київ, 2018. – 485 с.

Shylhun M. Ed. Metazhanr podorozhi v konteksti perekhidnoho khudozhn′oho myslennia (kinets ХХ – poch. ХХІ st. [Metagenre of travel literature in the context of the transitional artistic consciousness (the end of the 20th – beginning of the 21st century)]. Dissertation for a Doctoral Degree in Philology: specialties 10.01.06 (Literary Theory), 10.01.05 (Comparative Literature). Kyiv National University named after Taras Shevchenko. Kyiv, 2018, 485 p. (in Ukrainian).

Автореферат дисертації:

Шульгун М. Е. Метажанр подорожі в контексті перехідного художнього мислення (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.) / М. Е. Шульгун : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.01.06 «Теорія літератури»; 10.01.05 «Порівняльне літературознавство» / М. Е. Шульгун. – Київ, 2018. – 38 с.

Shylhun M. Ed. Metazhanr podorozhi v konteksti perekhidnoho khudozhn′oho myslennia (kinets ХХ – poch. ХХІ st. [Metagenre of travel literature in the context of the transitional artistic consciousness (the end of the 20th – beginning of the 21st century)]. Extended abstract for a Doctoral Degree dissertation (Literary Theory), (Comparative Literature). Kyiv National University named after Taras Shevchenko. Kyiv, 2018, 38 р. (in Ukrainian).

Тези доповідей, матеріали конференцій:

Гундорова Т. І. Актуальні дискусії після кінця постмодернізму: ефект «розриву парасолі» / Т. І. Гундорова // Література у літературознавчому континуумі : тези доповідей Х Міжнародної наукової конференції (17–19 жовтня 2012 р., Чернівці). – Siedlce, 2012. – С. 17. – (Colloquia litteraria sedlcensia. Studia minora. Volumen VI).

Hundorova T. I. Aktual′ni dyskusiï pislia kintsia postmodernizmu: efekt «rozryvu parasoli» [Actual discussions after the end of postmodernism: effect of the «umbrella rupture»]. In: Literatura u literaturoznavchomu kontynuumi[Literature in the Continuum of Literary Studies]. Abstracts of Papers of the 10 rd International Conference, Chernivtsi, 2012. Siedlce, 2012, 17 р. (in Ukrainian).

Електронний ресурс:

Прожоґіна С. Mal de soi, або Криза самоідентифікації у просторі Сходу та Заходу [Електронний ресурс] / Світлана Прожоґіна [пер. з російської]. – Незалежний культурологічний часопис «Ї». – Число 26 / 2002. – Режим доступу від 08.05.2018: http://www.ji.lviv.ua/n26texts/prozohina. htm.

Prozhogina S. Mal de Soi, abo Kryza samoidentyfikatziiy u prostori Shodu taZahody [Mal de Soi, or the Crisis of Self-identity in the Locus of East and West]. [Electronic Resource] / Svetlana Prozhogina [translated from Russian]. Nezalegnyi kulturologichnyi chasopys «Yi». Accessed on May 8, 2018 from http://www. ji.lviv.ua/n26texts/prozohina.htm.

 

Супровідні матеріали:

 • стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (повністю); наукового ступеня, звання, посади, місця роботи; поштового індексу, домашньої адреси і телефонів, адреси електронної пошти та номера відділення НОВОЇ ПОШТИ(назва файлу – Прізвище_матеріали).
 • статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються зовнішньою рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. (назва файлу (скан.) – Прізвище_рецензія).
 • редакція очікує, що надані матеріали раніше не публікувалися і не передавалися для публікування до інших видань, містять достовірну інформацію. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення та відхилення статей, а також право опублікування, розповсюдження та використання матеріалів у наукометричних та наукових базах та ресурсах відкритого доступу. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

 

ЗРАЗОК


УДК 82.09+821.111 (73)

П’ЯТДЕСЯТ ВІДТІНКІВ ЛАЗУРИТУ: РОМАН ПЕРСИВАЛЯ ЕВЕРЕТТА «ТАК БАГАТО СИНЬОГО…»

Марія Мирославівна Шимчишин
orcid.id 0000-0003-4980-3296
svitlit1@gmail.com
Доктор філологічних наук, професорка,
завідувачка кафедри теорії та історії світової літератури
імені професора В. І. Фесенко,
Київський національний лінгвістичний університет

Анотація. У статті осмислюється роман Персиваля Еверетта «Так багато синього» з кута зору кольорової домінанти блакитної барви. Авторка статті звертає увагу на те, що колір у творі американського письменника має автономну функцію, не слугує традиційним фоном чи ілюстрацією почуттів персонажів. Семантика синього кольору розглянута у історичному розрізі західної культури та Сальвадору. Надмірне оприявлення палітри блакитного на таємничому полотні митця корелює із його опрацюванням травми тридцятирічної давності.

Ключові слова: Персиваль Еверетт, блакитний колір у малярстві, культура Сальвадору, травма, індивідуальна

Стаття містить такі необхідні елементи (виділяти жирним шрифтом обов’язково безпосередньо у тексті статті):

Постановка проблеми

Мета, завдання, актуальність дослідження

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням

Висновок.

CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

REFERENCES
Назва статті
відомості про автора, анотація (Abstract) та ключові слова (Key words) англійською мовою.

 

Правила подання матеріалів

 1. Статтю надсилати в електронному варіанті на e-mail: svitlit1@gmail.com
 2. Окремим файлом подавати довідку про автора двома мовами (одна – мовою, якою написано статтю, друга – англійською мовою) (ПІБ, науковий ступінь, учене звання, назва навчального закладу чи наукової установи, посада, поштова адреса (з індексом) для надсилання примірника збірника, особистий e-mail автора, номер телефону для зв’язку).
 3. Усі файли називати англійськими літерами (Article­_Vysotska, Author_ Vysotska).