ПРОСТІР ВЛАСНОГО ІМЕНІ: МОВОЗНАВЧИЙ ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ КОНТЕКСТ

Автор(и)

  • Олена Павлівна ГОРЕНКО Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3406-7559

DOI:

https://doi.org/10.32589/2411-3883.17.2020.221821

Ключові слова:

власне ім’я, літературна антропонімія, внутрішня форма (О. Потебня), інтертекстуальність (Ю. Кристева), інтерпретація, онтологічний, епістемологічний

Анотація

У статті висвітлюється пізнавальний потенціал літературного антропоніму, який
актуалізується у добу інформаційного суспільства/суспільства знань. Акцентується необхідність методологічного зближення й активної взаємодії мовознавства та літературознавства для поглибленого наукового осмислення цього феномену. Саме тому особлива увага приділяється ґенезі мовознавчих (Потебня, Лосєв, Соссюр, Вітгенштайн) та літературознавчих (Флоренський, Бахтін, Кристева) підходів до проблеми власного імені. Мовознавчий напрямок розглядається в контексті взаємозв’язку з філософською
лінгвістикою. Такий методологічний синтез уможливлює різнобічний підхід до проблематики простору власного імені. Зокрема аналізуються основні положення праці О. Потебні «Слово і міф» й відзначається плідність їх використання для вивчення літературного імені. Висвітлюються певні положення доробку мовознавця В. Д. Вітні, котрі були використані й розвинуті Ф. де Соссюром. Вони увійшли до посмертного
видання „Курсу загальної лінгвістики”, де вчений окреслив новий семантичний вимір мовознавства. Простір власного імені досліджується також у системі координат літературознавчого аналізу художнього тексту. Увага приділяється інтертекстуальному потенціалу літературного антропоніма, оскільки не лише окремі мотиви та сюжети включаються у процес інтертекстуальності, а й окремі імена, особливо коли
вони мають ознаки прецедентності. Вивчення епістемологічного досвіду тлумачення імені слугує теоретико-методологічним підґрунтям для концептуалізації проблеми значення як власного імені взагалі, так і літературного антропоніма зокрема. Це
відкриває нові горизонти для поглибленого дослідження поетики простору.

Біографія автора

Олена Павлівна ГОРЕНКО, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри філології Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

Посилання

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества: сб. избр. тр. – Москва: Искусство, 1979. – 423 с.

Бахтин М. М. Слово в романе / М. М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. – Москва: Худож. лит., 1975. – С. 504.

Вітгенштайн Л. Філософські дослідження Tractatus logico-philosophicus. – Київ: Основи, 1995. – 311 с.

Горенко О.П. Антропонімічний вимір американського романтизму: Монографія / Інститут філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ: ТОВ «Пан Тот», 2008. – 312 с.

Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Диалог. Карнавал. Хронотоп. URL:https://zar-literature.ucoz.ru/magistratura/kristeva_ju-bakhtin-slovo-dialog_i_roman.pdf.

Лосев А. Ф. Вещь и имя / Избранные работы, переводы, беседы, исследования, архивные материалы. – Санкт-Петербург: Алетейя, 1997. – С. 168-245.

Лосев А. Ф. Философия имени / Из ранних произведений – Москва: Правда, 1990. – С. 11-192.

Лосев А.Ф. Специфика языкового знака в связи с пониманием языка как непосредственной действительности мысли // Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф: труды по языкознанию. – Москва: Изд. Моск. ун-та, 1982. – С. 92-113.

Мітосек З. Структуралістські орієнтації в літературознавчих дослідженнях / Література. Теорія. Методологія: зб. наук. ст – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 198-215.

Мругальський М. Деконструкція – постструктуралізм – деконструктивізм / Література. Теорія. Методологія: зб. наук. ст. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 333-377.

Потебня А. А. Слово и миф – Москва: Правда, 1989. – 282 с.

Соссюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики – Київ: Основи, 1998. – 324 с.

Флоренский П. Имена. – Москва: ООО “Издательство АСТ”; Харьков : Фолио, 2001. – 336 с.

Чаплеєвич Е. Діалогічне мислення Михайла Бахтіна / Література. Теорія. Методологія: зб. наук. ст.– Київ: Вид. дім ”Києво-Могилянська академія”, 2006. – С.176-197

Шари-Мативецька Є. Мовлення і література. До проблеми теорії мовлення Джона Л. Остіна / Література. Теорія. Методологія: зб. наук. ст. – Київ: Вид. дім ”Києво- Могилянська академія”, 2006. – С. 235-271.

Якобсон Р. В поисках сущности языка / Семиотика: антология. – Москва: Академ. Проект ; Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – С. 111-126.

Whitney W. D. The Life and Growth of Language: An outline of Linguistic science. [Електронний ресурс] Режим доступу https://books.google.com.ua/books?id

=rglZAAAAMAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_book_other_versions_r&redir_esc

=y#v=onepage&q&f=false

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті