«ТІЛО» ТЕКСТУ ЯК «МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ»: АНТРОПОЛОГО-ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Liudmyla Tarnashynska Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України,

DOI:

https://doi.org/10.32589/2411-3883.16.2019.187442

Ключові слова:

тіло, тілесність/писемна тілесність, текст/живий текст, корпус, досвід

Анотація

 У статті проаналізовано проблему «тіла» тексту як інтегрального простору, де відбуваються різнорідні процеси й трансформації, що заторкують як семіотичну, так і психологічну сферу. У контексті т. зв. «живого тексту» як креативного простору оприявлення цілої низки філософсько-антропологічних понять розглянуто межі взаємодотикальності тексту як системи знаків і чуттєвості автора як психологічної оболонки його сутності, що й визначає цей взаємовплив як особливе «місце зустрічі» «тіла» тексту й психології автора. Автор апелює до тези, згідно з якою під «тілом» тексту слід розуміти ту авторську волю чи інтуїцію, яка слово за словом «здійснилася, в-тілилася в ланцюжку описів, подій, ідей, що наростають по ходу дії, додають себе до себе подібно до росту живого тіла», а сам текст рухається, живе, «входить у тіло». Простежується думка, що обидва тіла – як людське, так і «тіло» тексту не тільки корелюють між собою, а й мають чимало спільних ознак, які виявляють себе у межах взаємодії автора/читача.

             

 

Біографія автора

Liudmyla Tarnashynska, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Провідний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, доктор філологічних наук, професор

Посилання

Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам'яті/Аляйда Ассман; пер. з нім. К. Дмитренко, Л. Доронічева, О. Юдін. – К.: Ніка-Центр, 2012. – 440 с. (Серія «Зміна парадигми; Вип. 15).

Гербіш Н. Валерій Шевчук: «Викинувши з літератури, вони мені зробили благо/Надійка Гербіш [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://litgazeta.com.ua/interviews/valerij-shevchuk-vykynuvshy-z-literatury-vony-meni-zrobyly-blago/

Ізер В. Процес читання: феноменологічне наближення [пер. М. Зубрицької] /Вольфґанґ Ізер // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. За ред. М. Зубрицької – Л.: Літопис, 1996. – С. 263-276.

Карасев Л. Живой текст/ Л.В. Карасев //Вопросы философии. – 2001. – № 9. – 54-70.

Косяк В. Людина та її тілесність у різних формах культури: досвід філософської інтеграції / Косяк Валерій Андрійович. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук/ Спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Київ, 2006. – 38 с.

Кузин И. В. Маски субъекта. Стратегии социальной идентификации / И. В. Кузин. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. – 312 с.

Нанси Ж.-Л. Corpus / Жан-Люк Нанси / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Е. Петровская. – М: Издательство Ад Маргинем Пресс, 1999. – 255 с.

Нанси Ж.-Л. Тело: вовне или внутри. Пятьдесят восемь показаний о теле [Електронний ресурс] / Жан-Люк Нанси. – Режим доступу: http://www.intelros.ru/readroom/siniy_divan/sinij-divan-9/10420-telo-vovne-ili-vnutripyatdesyat-vosem-pokazanij-o-tele.html.

Подорога В. А. Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы: в 2-х т. / В. А. Подорога. – М.: Культурная революция; Логос; Logos-altera, 2006. – Т. 1: Н. Гоголь, Ф. Достоевский. – 688 с.

Тарнашинська Л. Текст як спроба виходу за межі самотності: модуси авторового оприЯвлення в креативному просторі феноменології Романа Інгардена/ Людмила Тарнашинська//Studia Іngardeniana/Tom 1: Inerpretacja tekstu literackiego/ [Teka komisji Polsko-Ukraińskich Zwązków Kulturowych: Vol. ІУ]/Red. I. Nabytowycz, T. Hundorowa, M. Ołdakowska-Kuflowa. – Lublin, 2009. – S. 57-65.

Чаплінська О. Ж.-Л. Нансі: філософські роздуми про тіло/ Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки. - 2016. - Вип. 1. - С. 137-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vzduffn_2016_1_25

##submission.downloads##